منابع اطلاعاتی مزایا و معایب منابع چاپی و الكترونیكی

ilisa-khorasan.ir
منابع اطلاعاتی مزایا و معایب منابع چاپی و الكترونیكی زهرا دارینی كارشناس كتابداری و اطلاع رسانی دانشكده الهیات و معارف اسلامی منابع اطلاعاتی منظور از منابع...

بخش منابع دیجیتال

dl.iust.ac.ir
چرا که نیاز محقق امروز تنها منحصر به منابع چاپی وسنتی نیست بلکه در دسترس بودن به روز ترین اطلاعات و در انواع قالبهای متنوع و به شکل الکترونیکی از مهمترین ...

آشنایی با کتابخانه - شیوه صحیح استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی

press.pnu.ac.ir
آشنایی با کتابخانه - شیوه صحیح استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی. موضوع : علوم تربیتی و آموزش محیط زیست. نویسندگان : هادی شریف مقدم ؛ ملیحه نیک کار.

75. الهام عسگریان و رحمت الله فتاحی. امكان سنجی جایگزینی منابع مرجع ...

profsite.um.ac.ir
امكان سنجی جایگزینی منابع مرجع. الكترونیكی رایگان به جای منابع مرجع. چاپی در كتابخانه های دانشگاهی. الهام عسكریان كاخ. *. كارشناس ارشد كتابداری و اط?ع رسانی. دانشگاه فردوسی مشهد. دكتر رحمت ا? فتاحی.

آشنا?? با منابع اط?عات? علم? الکترون?ک?

lib.mui.ac.ir
انواع منابع کتابخانه ای. (. ادامه. ) ب. : منابع غ?ر چاپ? ب. : منابع غ?ر چاپ?. م?کروف?لم،. م?کروف?ش،. صفحه،. نوار. صوت?،. نوارهای. و?دئو،. ف?لم،. اس??د،. سا?ر. منابع. اط?عات?. در. مح?ط. ا?نترنت،. اسناد. و. مدارك.

پرتال جامع علوم انسانی - امکان سنجی جایگزینی منابع مرجع ...

www.ensani.ir
چکیده: پژوهش حاضر، به منظور بررسی امکان جایگزینی منابع مرجع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی، به روش کتابخانه ای (بررسی متون) و موردپژوهی و...

ارتباط با مدت - دانشگاه تهران

web.ut.ac.ir
بیشتری نسبت به استفاده از منابع چاپی ایجاد نموده در نتیجه. تقاضا برای استفاده ... روند رو به رشد منابع الكترونیكی، كتابداران را ناگزیر می سازد كه با. این منابع...

و چاپی منابع سازماندهی به مربوط خدمات درتوسعه دانش مدیریت کاربرد ...

jms.kmu.ac.ir
مدیریت. دانش. درتوسعه. خدمات. مربوط. به. سازماندهی. منابع. چاپی. و. الکترونیکی. کتابخانه. های ... کاربرد مدیریت دانش در توسعه منابع مربوط به سازمان. دهی مناب. ع.

دسترسی به منابع مرجع الکترونیکی

paramedfac.tbzmed.ac.ir
برخی از منابع مرجع الکترون?کی مرجع ن?ز بطور مستقل قابل دست?ابی ھستند . این. منابع ممکن ... عمدة این منابع با منابع چاپی این است که اط?عات موجود در آنھا به لحاظ روزآمدی بر منابع چاپی برتر و سھل باب. تر ھستند.

: تاثیر تکنولوژی اطلاعات برمدیریت مجموعه

daneshnameh.roshd.ir
آگر چه جانشینی "دانش" برای "مجموعه" باعث شده تا توجه و فکوس روی مدیریت چاپی محلی دورتر شود ، با این وجود کتابداران هنوز هم مسئول بررسی تمامی منابع اطلاعاتی...

معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی

jipm.irandoc.ac.ir
همانطور که معیارها? ارزیاب? منابع چاپ? در محیط الکترونیک? کاربرد. دارند، در زمینة شاخص. ها? ارزیاب? منابع اط?عات الکترونیک? گوناگون هم همپوشان? زیاد?. دیده م?. شود . در ارزیاب. ? منابع اط?عاتی...

شیوه‌نامه ایران راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی

irandoc.ac.ir
راهنمای استناد به منابع فارسی و انگلیسی و قابل استفاده برای پدیدآورندگان فارسی. زبان ضروری. می. نماید ... تاریخ، روش استناد به انواع. منابع را در شكلهای چاپی و الكترونیكی تشریح و برای آنها مثالهایی ارائه می. كند.

اینترنت و انتخاب منابع اطلاعاتی

jipm.irandoc.ac.ir
شوند؛ كاری كه معمو?ً برای منابع چاپی به. دشواری می. تواند صورت پذیرد یا در بیش. تر موارد عم?ً ناممكن است . -. قـابلیت جسـتجو. : بـرخ?ف منـابع انتخاب چاپی كه امكان جستجوی پیچیده در آن وجود ندارد می.

کتابخانه مرکزی - آشنایی با کتابخانه-رسالت و اهداف

centrallibrary.srbiau.ac.ir
? گردآوری و سازماندهی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و غیر چاپی. ? ارایه خدمات منابع و متون چاپی و ابزارهای فناوری برای تکمیل تدریس و پژوهش. ? ایجاد فضای آموزشی و...

اهداف و فعالیت ها - پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و ...

clib.iums.ac.ir
*ارتقا كمی و كیفی منابع كتابخانه ای و اطلاع رسانی پزشكی دانشگاه اعم از چاپی و الکترونیکی. *مدیریت و نظارت نیمه متمرکز بر امور تخصصی كتابخانه های اقماری...

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد » درباره ما - دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir
?- ارائه خدمات منابع و متون چاپی برای پشتیبانی از تدریس و پژوهش. ?- آموزش استفاده از منابع اطلاعات الکترونیکی . تعداد كاركنان این كتابخانه ?? تفر هستند كه ?...


لینک منبع و پست :منابع چاپی
http://funy-naz.loxblog.com/post.php?p=51578