لینک منبع و پست :منابع تاریخ اسلام
http://funy-naz.loxblog.com/post.php?p=51548